Blogi

Lue kirjoituksia nuorten elämästä ja työstä heidän parissaan. Ota yhteyttä ja kirjoita.
17.2.2016

DelSam (Delaktig i samhället) projektet vill stärka ungas delaktighet

DelSam projekten kom till för det fanns en oro för att en hel del ungdomar är i risk att marginaliseras och hamna utanför samhället. Det vi uppmärksammade speciellt var den ökade andelen av ungdomar i behov av utkomststöd och det ökade antalet unga (långtids) arbetslösa.

 Målen med DelSam –projekten har varit att utveckla kunskap och arbetsmodeller som kan användas i arbetet med ungdomar som går i eller har gått ut grundskolan. Detta har gjorts för att stödja deras delaktighet och medbestämmande när de skall hitta en plats i samhället efter grundskolan. Om den unga inte känner sig delaktig i samhället är det stor risk för att den unga aldrig vill höra till samhället och väljer att leva i marginalen.

Delsam projekten I-IV (2012-2016) finansieras av den förra regeringens barn- och ungdomspolitisk utvecklingsprogram. Projekten har jobbat med ungdomarnas delaktighet, på olika sätt samt med att utveckla det mångprofessionella arbete kring barn och unga. Under DelSam-projekten I-II var fokus på ungdomar i ungdomsverkstäder, men på initiativ av unga utökades de kommande projekten att omfatta även ungdomar i högstadieåldern. Ungdomarna på verkstäderna ansåg att stödet för unga kom för sent och att om man vill minska antalet ungdomar som hamnar utanför arbete och studier så borde man satsa mera på det redan i högstadieskolorna.

Inom DelSam projekten har vi använt oss av olika modeller för att stödja ungdomarnas delaktighet. Vi har genomfört några BIKVA-processer, ordnat framtidsdialoger och utvecklat nya sätt att involvera ungdomar och göra dem delaktiga. En metod som utvecklats och använts på olika håll är ”smiletaggning” . I detta pågående DelSam IV har vi satt speciellt fokus på att involvera ungdomarna och planera och verkställa aktiviteterna med utgångspunkt i deras tankar, åsikter och funderingar. Dessa arbetssätt och aktiviteter samt resultat av arbetet presenterades på det traditionella seminariet på Runebergsdagen 5.2.2016, som i år hade namnet ” Tillsammans - Ett seminarium där ungas röst hörs”.

Seminariet genomfördes samtidigt i Korsholm i Österbotten och Helsingfors, med delvis samma och delvis olika innehåll. Ungdomar från verkstäderna Koi i Raseborg och SVEPS i Helsingfors medverkade i planeringen av enskilda programpunkter på seminariet. Ungdomar från Grundskolan Norsen deltog med både innehåll och i diskussioner I Helsingfors. Likaså två ungdomar från Mathilda Wrede-institutets samforskningsgrupp. För sammandrag från seminarierna och presentationerna se http://www.fskc.fi/vart_jobb/projekt/projektet_delsam_4/

Arbetet fortsätter under våren med professionella forum. Projektet förde innehållet och diskussionerna av grupparbetet, som genomfördes på seminariet, tillbaka till ungdomarna för kommentarer. De professionella forumen tar fasta på ungdomarnas kommentarer och bjuder in de professionella till fortsatta diskussioner och arbete kring detta. Den vägen strävar projektet efter att skapa en dialog mellan ungdomar på verkstäderna  och professionella.

Mia Montonen
Utvecklingschef
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området –FSKC
www.fskc.fi

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Yhteenkuuluvuus ryhmiin 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset