Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Nuoret tulonsaajina

Helsinkiläisistä 15–19-vuotiaista 66 prosenttia oli tulonsaajia vuonna 2018. Tulonsaajia ovat he, jotka ansaitsevat veronalaisia tuloja vähintään 2 euroa vuodessa. Valtionveronalaiset tulot muodostuvat ansio- ja pääomatuloista. Helsinkiläisistä 20–24-vuotiaista tulonsaajia oli 92 prosenttia ja 25–29-vuotiaista jo lähes kaikki, 98 prosenttia. 

Alle 20-vuotiaista tulonsaajista 81 prosenttia kuului alle 5 000 euroa tienanneisiin vuonna 2018. Nuorimmista tulonsaajista vajaa kahdeksan prosenttia ansaitsi vuoden aikana yli 10 000 euroa ja edellisvuoteen verrattuna osuus oli hieman korkeampi.

Ikäluokassa 20–24-vuotiaat tulotaso on korkeampi, ja alimpaan alle 5000 euroa tienanneiden tuloluokkaan kuului tästä ikäryhmästä viidennes. Lähes joka toinen 20–24-vuotias tulonsaaja ansaitsi 10 000 - 30 000 euroa vuoden aikana. Yli 30 000 euroa vuodessa tuloja saaneiden osuus oli yhdeksän prosenttia, ja tähän joukkoon kuuluvien osuus on ollut kuluvalla vuosikymmenellä kasvussa. Toisaalta samanaikaisesti myös alle 10 000 vuodessa tienanneiden osuus on kasvanut. Helsinki on opiskelijoiden kaupunki, ja tämän ikäisistä nuorista iso osa vielä opiskelee. Tämä heijastuu matalampana tulotasona verrattuna yli 25-vuotiaisiin tai suomalaisnuoriin keskimäärin.

25-29-vuotiaista moni on jo valmistunut opinnoista ja siirtynyt töihin, mikä näkyy tämän ikäryhmän tulotasossa verrattuna edelliseen viisivuotisikäryhmään. Helsinkiläisten 25–29-vuotiaista enää yhdeksällä prosentilla tulotaso oli alle 5000 euroa vuodessa. Kaikkiaan reilu viidesosa 25–29-vuotiaista ansaitsi alle 10 000 euroa vuonna 2018. Osuus on pysynyt viime vuosina samalla tasolla. Yli 30 000 euroa vuoden aikana ansainneiden osuus sen sijaan on ollut kasvussa, ja 39 prosenttia ikäryhmästä kuului tähän tuloluokkaan. Lähes yhtä suuri osa (40 %) lukeutui 10 000 – 30 000 euroa ansaitseviin. Koko maassa yli 30 000 tienanneisiin 25-29-vuotiaisiin kuului harvempi, 36 prosenttia.

Päivitetty 4.12.2020

Aineistokuvaus: 

Sisältää nuorten määrän prosenttiosuuden eri tuloluokissa. Kokonaismääränä on kaikki tulosaajat. Sukupuolikohtaiset prosenttiosuudet laskettu erikseen naisten ja miesten kokonaismääristä. Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään 2 euroa. Tulokäsitteenä käytetään valtionveronalaisia tuloja, jotka muodostuvat ansio- ja pääomatuloista. Pääasiallisimpia tulolähteitä ovat palkka- ja yrittäjätulot sekä lisäksi eläketulot, työttömyys- ja sosiaaliturvaetuudet. Verotettaviin tuloihin lasketaan myös opintotuet. Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat, ulkomailta saadut palkkatulot, jos työskentely ulkomailla on kestänyt vähintään puoli vuotta, osa julkiselta sektorilta saaduista sosiaaliturvaetuuksista, kuten lapsilisät, asumistuet ja toimeentulotuki sekä verovapaat korkotulot.                

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset