Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Nuorten velkaantuminen

Pääkaupunkiseudulla oli vajaa 108 000 velallista 20-29-vuotiasta vuonna 2019. Velallisten lukumäärä on ollut kasvussa vuoden 2015 jälkeen, ja vuotta aiempaan verrattuna velallisia 20–29-vuotiaita olikin noin 5 400 henkilöä enemmän. Keskimääräisen velan määrä ei kuitenkaan ole juurikaan muuttunut. Keskimäärin tähän ikäluokkaan kuuluvan velkataakka oli pääkaupunkiseudulla 35 600 euroa vuonna 2019. Koko maassa se oli 900 euroa suurempi.

Pääkaupunkiseudulla asuvista 20–29-vuotiaista 11 prosentilla oli asuntovelkaa vuonna 2019. Koko maan tasolla keskimäärin 17 prosentilla saman ikäisistä oli asuntovelkaa. Nuorten asuntovelallisten osuus ikäluokastaan kasvoi aina vuoteen 2007 asti, minkä jälkeen se on laskenut – etenkin vuoden 2010 jälkeen. Vuonna 2019 osuudessa oli hienoista nousua vuotta aiempaan verrattuna. Keskimääräinen asuntovelka oli 20–29-vuotiailla pääkaupunkiseudulla korkeampi (117 800 euroa) kuin koko maassa (87 400 euroa) vuonna 2019. Naiset ovat tässä ikäluokassa hieman miehiä yleisemmin asuntovelallisia. Alle 20-vuotiaana vain harvalla pääkaupunkiseudulla asuvalla nuorella on asuntovelkaa, heitä oli vajaa 50 vuonna 2019.

Opintovelka sisällytetään nykyisin tilastoinnissa muihin velkoihin, joten tietoa opintovelallisista ei ole vuoden 2014 jälkeen ollut erikseen saatavissa. Vuonna 2014 opintovelkaa oli vain prosentilla pääkaupunkiseudun alle 20-vuotiaista nuorista, mutta 20–29-vuotiaista sitä oli joka kolmannella vuonna 2014. Muihin velkoihin luetaan tilastoinnissa myös esimerkiksi lainat vapaa-ajanasuntoon tai auton hankintaan sekä muut kulutusluotot. Keskimäärin alle 20-vuotiailla oli yhteenlaskettua opinto- ja muuta velkaa 5 400 euroa vuonna 2019, mikä oli hieman enemmän kuin edellisvuonna. Ikäryhmässä 20–29 vuotiaat vastaava velkataakka oli 12 600 euroa. Pääkaupunkiseudulla opinto- ja muita velkoja omaavien 20–29-vuotiaiden lukumäärä oli 87 800 ja alle 20-vuotiaiden 3 200.

Elinkeinotoimintaan otettu keskimääräinen velka oli vajaa 74 000 euroa pääkaupunkiseudun 20-29 ikäisillä nuorilla ja yhteensä velallisia oli 800 vuonna 2019. Velanottajien lukumäärä on noussut vuoden 2013 jälkeen ja myös keskimääräisen laina määrä kasvoi vuonna 2019 edellisvuodesta.

Päivitetty 18.9.2020

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja nuorten veloista ikäluokittain. Velkoina on eritelty asuntovelat, opintovelat, elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velat sekä muut velat. Asuntovelat ja opintovelat on ilmoitettu henkilöä kohden, elinkeinotoiminnan velat sekä muut velat ovat velkojen lukumääriä. Velat voivat olla päällekkäisiä eli yhdellä henkilöllä voi olla useita lainoja. Velallisten henkilöiden tiedot ovat koko pääkaupunkiseudulta, ei vain Helsingistä. Tiedoissa ovat asuntoväestöön kuuluvat henkilöt. Velat kuvaavat asuntokuntiin kuuluvien henkilöiden velkamäärää vuoden lopussa (31.12.)

Asuntovelkaa on velka, joka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen. Opintovelalla tarkoitetaan valtion takaamaa opintovelkaa. Vuodesta 2015 lähtien opintovelkoja ei ole ilmoitettu erikseen, vaan ne ovat sisällytetty muihin velkoihin. Tulolähteeseen kohdistuvia velkoja ovat maa- ja metsätalouteen sekä elinkeinotoimintaan kohdistuvat velat. Tulonhankkimisvelkaa on velka, joka kohdistuu veronalaisen tulon hankintaan. Muita velkoja ovat esim. lainat vapaa-ajanasunnon tai auton hankintaan sekä muut kulutusluotot. Mukana eivät ole ns. jatkuvat luotot eli esimerkiksi yleis- ja erityisluottokorttiluotot, luotolliset tilit sekä muut luotot, joita kuluttaja voi luottorajan puitteissa käyttää jatkuvasti ilman luotonantajan erillistä luottopäätöstä. Mukana ovat luotto- ja rahoituslaitoksilta, huoltokonttoreilta sekä muilta yleisimmiltä luotonantajilta saadut lainat ja luotot.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Laina on monille nuorille ilmaista rahaa 
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset