Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Toimeentulotukea saaneet nuoret

 

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi toimeentulon lähteeksi silloin, kun tulot, varallisuus ja muut ensisijaiset etuudet eivät riitä kattamaan välttämättömiä elinkustannuksia.  Taloustilanne vaikuttaa keskeisesti siihen, miten yleistä etuuteen turvautuminen on. Esimerkiksi 1990-luvun lamavuosina toimeentulotukea tarvitsi pahimmillaan vuoden aikana kuusitoista prosenttia kaikista helsinkiläisistä. Vuonna 2018 toimeentulotuen piirissä oli kymmenen prosenttia helsinkiläisistä ja osuus laski hieman edellisvuodesta.

Helsingissä nuoret ovat useammin toimeentulotuen piirissä kuin helsinkiläiset keskimäärin. 18–24-vuotiaista helsinkiläisistä toimeentulotuen piirissä oli 18 prosenttia, eli lähes joka viides tähän ikäryhmään kuuluva oli saanut toimeentulotukea vähintään yhden kuukauden ajan vuonna 2018. Etuuteen tukeutuminen väheni iän myötä ja 25–29-vuotiaista helsinkiläisistä nuorista aikuisista 12 prosenttia eli toimeentulotukea saaneessa kotitaloudessa.

Toimeentulotuen tarve Helsingissä on kasvanut tasaisesti 2010-luvun aikana, ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kasvu on ollut nopeaa juuri nuorten kohdalla. Korkeimmillaan toimeentulotuen varassa olevien nuorten osuus edellisen kymmenen vuoden aikana oli vuonna 2015, jonka jälkeen osuus on kääntynyt laskuun. Toimeentulotuki on kotitalouskohtainen tukimuoto. Toimeentulotuen saajan taustatiedot ikää lukuun ottamatta ovat saatavilla ainoastaan siitä kotitalouden jäsenestä, joka tukea hakee. Kuitenkin vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttäneet nuoret tilastoidaan omaksi kotitaloudekseen. Toimeentulotuen varsinaisina asiakkaina oli 17 729 iältään 18 – 29-vuotiasta vuoden 2018 aikana Helsingissä.

Vaikka nuoret ovat useammin toimeentulotuen saajina kuin koko väestö keskimäärin, tarvitaan tukea keskimääräistä lyhyemmän aikaa vuoden sisällä. 18–29-vuotiaista toimeentulotuen asiakkaista 29 prosenttia sai tukea lyhytaikaisesti eli alle kahden kuukauden ajan vuoden aikana. Pitkäaikaisesti eli yli 10 kuukautta toimeentulotuen piirissä oli 21 prosenttia 18-29-vuotiaista helsinkiläisistä, kun kaikista tuensaajista vastaava osuus oli 39 prosenttia vuonna 2018. Nuorten toimeentulotuen tarve vaihtelee suuresti Helsingin sisällä eri alueiden välillä. Yhdeksässä Helsingin peruspiirissä vähintään joka viides 15–29-vuotias oli saanut toimeentulotukea vuoden 2017 aikana, kun taas matalammillaan toimeentulotukea tarvitsi ainoastaan 3 prosenttia peruspiirin nuorista.

Päivitetty 22.4.2020

Aineistokuvaus: 

Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. 1.1.2017 perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksatus siirtyivät kunnilta Kelan tehtäviksi. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät edelleen kunnille. Kela-siirron yhteydessä osa aiemmin täydentävänä toimeentulotukena myönnetystä toimeentulotuesta siirtyi osaksi perustoimeentulotukea. Toimeentulotukitiedot eivät vuodesta 2017 alkaen ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Tiedot ennen vuotta 2017 sisältävät perustoimeentulotuen lisäksi täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen. Vuodesta 2017 alkaen tiedot sisältävät ainoastaan perustoimeentulotuen.

Sisältää toimeentulotukea vuoden aikana saaneissa kotitalouksissa asuvien 0-15-vuotiaat ikäluokittain lasten lukumäärän ja osuuden vastaavan ikäisestä väestöstä. Luvuissa ovat mukana toimeentulotuen varsinaiset päämiehet ja tuesta osallisena olleet perheenjäsenet. Toimeentulotuen saaja on voinut olla vuoden aikana sekä osallisena että varsinaisena asiakkaana, mutta luvussa hän on mukana ainoastaan kertaalleen.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen sosiaaliavustus, johon on oikeutettu toimeentulotukilain mukaan henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Tuki on kotitalouskohtainen. Yli 18-vuotiaat perheenjäsenet lasketaan omaksi kotitaloudeksi.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset