Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet

Lukuvuoden 2017–2018 aikana kuusi prosenttia nuorten lukiokoulutukseen Helsingissä osallistuneista keskeytti opintonsa. Moni keskeyttäneistä jatkoi kuitenkin samana vuonna muussa koulutuksessa, ja kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen ulkopuolelle jäi kaksi prosenttia opiskelijoista kyseisen lukuvuoden aikana. Koko maassa lukion keskeyttäneistä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle jättäytyi prosentti opiskelijoista. Keskeyttäminen on Helsingissä yleisintä kaupungin suomenkielisissä lukioissa ja yksityisissä lukioissa. Yksityisten lukioiden keskeyttämislukuja nostavat kansainväliset lukiot, joiden opiskelijat ovat keskimääräistä liikkuvampia.

Ammatillista tutkintoa suorittavat nuoret keskeyttävät koulutuksen lukiolaisia useammin. Helsingissä ammatillisen perustutkinnon opiskelijoista 14 prosenttia keskeytti opinnot oppilaitoksessaan lukuvuonna 2017–2018. Osa keskeyttäjistä jatkoi muussa koulutuksessa, ja kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen lopetti yhdeksän prosenttia nuorista. Koko maan tasolla seitsemän prosenttia ammatillista tutkintoa suorittaneista keskeytti opintonsa eikä jatkanut samana lukuvuonna missään muussa koulutuksessa. Helsingin kaupungin järjestämässä koulutuksessa keskeyttäminen oli hieman yleisempää kuin Helsingissä sijaitsevissa ammatillisissa oppilaitoksissa keskimäärin.

Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on vähentynyt 2000-luvulla. Vuosituhannen alussa joka viides ammatillista tutkintoa suorittava opiskelija Helsingissä keskeytti opintonsa ja 14 prosenttia keskeyttäneistä ei jatkanut missään toisessa koulutuksessa. Lukuvuonna 2017–2018 keskeyttäneiden osuus kuitenkin nousi edellisestä lukuvuodesta.  Myös lukiokoulutus keskeytetään nykyään harvemmin kuin vuosituhannen alkupuolella. Lukion keskeyttäneiden osuus on viime vuosina pysytellyt kuta kuinkin samalla tasolla.

Lukiokoulutus keskeytyy useammin vieraskielisillä nuorilla. Suomenkielisistä helsinkiläisistä lukiolaisista kaksi prosenttia keskeytti lukion, eikä jatkanut enää mitään opintoja kyseisenä lukuvuonna. Vieraskielisistä opiskelijoista lukion keskeytti viisi prosenttia ja jättäytyi kokonaan koulutuksen ulkopuolelle. Ammatillisen koulutuksen vieraskieliset keskeyttävät sen sijaan suomenkielisiä harvemmin; suomenkielisistä 10 prosenttia keskeytti opinnot kokonaan, kun vieraskielisistä vastaava osuus oli kahdeksan prosenttia lukuvuoden 2017–2018 aikana.

Päivitetty 5.6.2020

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja toisen asteen koulutuksen keskeyttäneiden osuudesta kokonaisopiskelijamäärästä. Keskeyttämistiedot on erikseen lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta. Keskeyttäneiden lukumäärä on kerätty ajalta 21.9-20.9. ja sitä verrataan 20.9. opiskelijamäärään lukuvuosittain. Keskeyttäneissä on erikseen niiden tiedot, jotka keskeyttivät opintonsa oppilaitoksessa sekä ne, jotka keskeyttivät, eivätkä jatkaneet mihinkään muuhun koulutukseen.

Perusjoukkona on opiskelijat, joiden koulutuskunta on Helsinki. Lukio-opiskelijoina ovat lukion koko oppimäärän nuorten koulutuksen opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat ammatillisen toisen asteen perustutkinnon opiskelijat pois lukien näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat, oppisopimuskoulutuksen opiskelijat, työvoimapoliittisen koulutuksen opiskelijat, palo-, poliisi- ja vankeinhoidon koulutuksen opiskelijat sekä ammatillisten erikois- ja erityisoppilaitosten opiskelijat. Lukuvuoden 2012-2013 ammatillisen keskeyttämistietoja ei ole saatavilla oppilaitosmuutosten vuoksi.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset