Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Työttömien osuus nuorista

Nuorten työttömyysaste kuvaa työttömien osuutta työvoimasta. Tieto nuorten työttömyydestä pohjautuu TE -toimistoihin rekisteröityneisiin työttömiin työnhakijoihin. Päätoimiset opiskelijat eivät kuulu työttömiin.

Helsinkiläisten 20–29-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 6,9 prosenttia vuonna 2018. Lukumääräisesti 20-29-vuotiaita työttömiä oli tuolloin 5 600, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyys Helsingissä oli alhaisimmillaan 2000-luvulla vuoden 2007 lopussa. Tämän jälkeen nuorten työttömyys lisääntyi voimakkaasti, kunnes kääntyi laskuun vuoden 2015 jälkeen. Työttömyysaste vuoden 2018 lopussa oli yhä korkeampi, kuin ennen talouden laskusuhdannetta. Nuoret ovat joustavaa työvoimaa – määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet ovat nuorille tyypillisiä. Suhdannemuutokset työmarkkinoilla heijastuvat muuta väestöä voimakkaammin etenkin nuoriin.

Työttömyys on nuorilla miehillä naisia yleisempää. Tässä ikäluokassa miesten työttömyysaste oli 8,6 prosenttia ja naisten 5,5 prosenttia. Usein nuorisotyöttömyyttä kuvataan alle 25-vuotiaiden ikäluokassa. Helsingissä oli 2 400 alle 25-vuotiasta työtöntä vuoden 2018 lopussa.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita alle 30-vuotiaita Helsingissä oli 640, eli noin joka kymmenes kaikista työttömistä.  Kuten työttömyydessä yleisesti myös nuorten työttömyydessä on kaupungin sisällä alueittaisia eroja. Korkeimmillaan 20–29-vuotiaiden työttömyysaste Helsingissä oli Itäisessä suurpiirissä ja alhaisimmillaan Eteläisessä suurpiirissä.

Vieraskielisillä nuorilla työttömyys on selvästi yleisempää. 20–29-vuotiaiden vieraskielisten työttömyysaste oli vuoden 2018 lopussa 13,9 prosenttia. Vieraskielisten työttömyysaste on kuitenkin laskenut edeltäviin vuosiin verrattuna.

Päivitetty 28.8.2020

Aineistokuvaus: 

Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus työvoimasta. Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus saman ikäisestä väestöstä.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon, jonka vuositilastot työllisyydestä ja työttömyydestä pohjautuvat erilaisiin hallinnollisiin rekistereihin. Lopullinen aineisto valmistuu kahden vuoden viiveellä. Työllisiin lasketaan vuoden viimeisellä viikolla ansiotyössä olleet henkilöt. Päätoiminen opiskelija voi tulla luokitelluksi työlliseksi, jos hän on työssä vuoden viimeisenä päivänä. Sen sijaan päätoiminen opiskelija ei voi olla työtön. Työttömiksi lasketaan TE -toimistoon rekisteröityneet työttömät työnhakijat, jotka ovat vähintään 17-vuotiaita. Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan, koska työeläketietoja aletaan tilastoida 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset