Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Lastensuojelun asiakkaat

Lastensuojelun piirissä Helsingissä oli vuoden 2019 aikana noin 3 200 13–21-vuotiaista, eli kuusi prosenttia tämän ikäisistä nuorista. 13–15-vuotiaista helsinkiläisistä lastensuojelun asiakkaana oli kahdeksan prosenttia ja 16–17-vuotiaista yhdeksän prosenttia. 18–21-vuotiaista helsinkiläisistä lastensuojelun piirissä oli neljä prosenttia vuoden aikana. 13–17-vuotiasta nuorista 73 prosenttia oli avohuollon asiakkaita ja 46 prosenttia oli ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle vuoden aikana.

Helsinkiläisiä 13–21-vuotiaita oli lastensuojelun asiakkaana kuusi prosenttia vähemmän vuoden 2019 aikana kuin edellisvuonna, ja myös osuus väestöstä laski. Lastensuojelun asiakkaiden määrä laski nopeasti vuonna 2015 johtuen lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. Vuoden 2015 huhtikuussa voimaan astuneen uuden sosiaalihuoltolain myötä sosiaalipalveluiden painopiste siirtyi erityispalveluista ennaltaehkäisevien palveluiden suuntaan, ja osa lastensuojelun avohuollon palveluista muuttui yleisen sosiaalihuollon mukaisiksi palveluiksi, joita voi saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lakimuutosten jälkeen lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta, kun palvelutarpeen arviossa todetaan tarve lastensuojelun palveluille. Osa aiemmin lastensuojelun asiakkaana olleista saa palvelut nyt yleisen sosiaalihuollon kautta ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Tuolloin lakimuutosten vaikutus näkyi nimenomaan lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän laskuna. Sijoitusten lukumäärään lakimuutoksella ei ollut vastaavaa vaikutusta. Vuonna 2019 avohuollon asiakkaiden määrä väheni seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleiden määrä sen sijaan nousi kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Pidemmällä aikavälillä ennaltaehkäisevien palveluiden käytön toivotaan vähentävän sijoitusten tarvetta.

Päivitetty 6.5.2020

Aineistokuvaus: 

Sisältää vuoden aikana lastensuojelun asiakkaina olleiden osuuden vastaavan ikäisestä väestöstä. Lastensuojelun asiakas on voinut olla vuoden aikana sekä avohuollon tukitoimien piirissä että sijoitettuna, mutta luvussa hän on mukana ainoastaan kertaalleen.

Lastensuojelu pohjautuu vuonna 1.1.2008 voimaantulleeseen, uudistettuun lastensuojelulakiin ja siihen 1.4.2015 voimaan astuneen uuden sosiaalihuoltolain myötä tehtyihin muutoksiin. Lastensuojelun avohuollolla tarkoitetaan ehkäiseviä, tukevia ja ohjaavia lastensuojelun tai muun avohuollon tukitoimia. Sijoitetuilla lapsilla tarkoitetaan avohuollon tukitoimena sijoitettuja, huostaan otettuja ja kiireellisesti sijoitettuja lapsia. Lapselle on voitu 1.4.2015 alkaen järjestää myös kiireellinen avohuollon sijoitus kiireellisen sijoituksen sijaan.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset