Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Luokkahenki

Koululuokan ilmapiiri ja yhteishenki vaikuttavat koulussa viihtymiseen ja sitä kautta myös oppimiseen ja hyvinvointiin. Helsingin peruskouluissa lähes kahdeksan nuorta kymmenestä pitää luokkansa ilmapiiriä hyvänä. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa osuus on lähes yhdeksän kymmenestä. Kaikilla oppiasteilla pojat pitävät luokkahenkeä huomattavasti parempana kuin tytöt. Silti yhä useampi lukiolaistyttö kokee luokkahengen hyvänä nykyään verrattuna aiempiin vuosiin. Puolestaan yläkoululaistyttöjen kokemus luokkahengestä on heikentynyt verrattuna aiempiin mittauskertoihin 2010-luvulla.  

Parantunut luokkahenki kuvaa tutkimusten mukaan jossain määrin oppilaiden sosiaalisten taitojen parantumista ja esimerkiksi mielipiteiden ilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri saattaa parantaa oppimistuloksia. Luokkahenki on pysynyt samalla tasolla koko 2010-luvun ajan helsinkiläisissä kouluissa.

Helsinkiläiset yläkoululaiset arvioivat luokkahengen paremmaksi kuin koko maassa vastaavan oppiasteen koululaiset. Kuitenkin yläkoululaistytöt Helsingissä kokevat luokkahengen parempana kuin koko maan vastaavan oppiasteen tytöt. Myös lukiolaisten luokkahenki on hieman parempi koko maassa verrattuna Helsinkiin. Erityisesti lukiolaistytöt Helsingissä kokevat luokkahengen huonompana kuin lukiolaistytöt keskimäärin koko maassa.  

Päivitetty 01.10.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019.

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset. Indikaattori perustuu kysymykseen: “Mitä mieltä olet luokastasi/ryhmästäsi?” Kysymyksen osio: "Luokan / Ryhmän oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä". Vastausvaihtoehdot: 1) täysin samaa mieltä, 2) samaa mieltä, 3) eri mieltä, 4) täysin eri mieltä. Tarkastelussa mukana vastaajat, jotka ovat valinneet vaihtoehdon 1 tai 2.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneita oli Helsingin peruskoulun 8.- ja 9.-luokalla 5125 oppilasta, lukioissa 3809 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2159 opiskelijaa. Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013 ja 2017.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset