Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Kukin kykynsä mukaan. Eksploratiivinen katsaus opiskelukykyyn Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Tutkimus luo kartoittavaa yleiskuvaa Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston opiskelijoiden terveydentilaan liittyvän alentuneen opiskelukyvyn vaikutuksista opintojen etenemiseen, koettuihin opiskelutaitoihin, toimeentuloon sekä asumiseen. Ajallisesti staattisen perustutkinto-opiskelijoihin yleistävän näkökulman lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan edellä mainittujen ilmiöiden suhteen tapahtuvaa kehitystä opintojen alkuvaiheessa pitkittäisellä seurannalla. Tutkimus perustuu Otuksen Opiskelijabarometri-aineistoon.

Tutkimuksesta selviää, että vertaistuen merkitys osaopiskelukykyisten tyytyväisyydessä opintomenestykseen korostuu muita opiskelijoita selvästi voimakkaammin: Ero tyytyväisyydessä suhteessa opintojen etenemiseen on osaopiskelukykyisillä noin kolme kertaa suurempi vertaistuen saamiseen tyytyväisten ja tyytymättömien välillä verrattuna muihin opiskelijoihin. Osaopiskelukykyiset toisaalta kokevat muita heikommin kuuluvansa oman alansa opiskelijoiden yhteisöön. He myös mainitsevat muita useammin ylityölään / liian vaikean kurssin, puutteellisen ohjauksen, toimeentulovaikeudet sekä heikon opiskelumotivaation opintojen etenemiseen vaikuttaneena hidastustekijänä. Lisäksi opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen koetaan useammin haastavaksi kuin muiden opiskelijoiden keskuudessa.

Osaopiskelukykyiset suhtautuvat opiskeluympäristönsä puutteisiin muita selvästi kriittisemmin (tarkastelu on ilmiön monimutkaisuuteen nähden kuitenkin niin suppea, ettei voida sanoa, johtuuko kriittisempi suhtautuminen opiskeluympäristöä kuvaaviin väitteisiin ensisijaisesti vastaajien kriittisyydestä vai itse opiskeluympäristöstä: todennäköisesti molemmista).

Osaopiskelukykyiset kokevat myös toimeentulonsa muita heikommaksi myös työssäkäyvien opiskelijoiden osalta, vaikka vaikutus onkin suurempi verrattaessa työssä käymättömiä osaopiskelukykyisiä muihin. Ero subjektiivisessa tyytyväisyydessä ei selity aineiston perusteella muista eroavalla rahantarpeella, jota tutkittiin malliperusteisesti. Merkittäviä eroja esimerkiksi erilaisten asumismuotojen ja ratkaisujen yleisyydessä ei aineiston perusteella löytynyt.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Koulunkäynnistä pitäminen Oppimistaidot 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset