Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa. Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. THL 5/2016

Raportissa käytetään THL:n kansallisen syntymäkohortti 1987-aineistoa, joka kattaa kaikki vuonna 1987 Suomessa syntyneet. Päätarkastelun kohteena ovat nuorten koulutus ja työssäolo, etuuksien käyttö, mielenterveysdiagnoosit, rikosrekisterimerkinnät ja lopulta kasautuva huono-osaisuus.

Suuri osa kuusikkokuntien nuorista näyttäisi pärjäävän tarkasteltujen indikaattoreiden perusteella hyvin, mutta kasautuvaa huono-osaisuutta erotettiin osalla nuorista. Espoossa ja Helsingissä nuorilla oli selkeästi vähiten työttömyyskokemuksia sekä toimeentulotuen tai työttömyysetuuksien käyttöä. Toisaalta esimerkiksi mielenterveysdiagnooseja oli suurissakin kaupungeissa verrattain paljon, mikä kertoo osaltaan myös palveluiden saatavuudesta.

Muuttoliikkeellä oli merkitystä kuntien koulutus- ja työllisyystilanteisiin. Etenkin yliopistokaupunkeihin suuntaa nuoria koulutuksen ja työn perässä. iso osa kuusikkokunnissa vuoden 2012 lopussa asuneista nuorista oli muuttanut kuntiin muista kunnista. Hyvinvoinnin vajeiden osalta kuusikkokuntiin ja erityisesti yliopistokaupunkeihin muuttavat nuoret eivät tutkimuksen mukaan ole merkittävä huolenaiha, vaan pääsääntöisesti kuntiin muuttaneilla nuorilla olivat esimerkiksi koulutus ja terveys keskimääräistä parempia kuin kunnissa varttuneilla nuorilla. Vantaan osalta muuttoliike näyttäytyi kuitenkin hyvin toisenlaisena. Tarkastelun perusteella Vantaalle oli muuttanut etenkin pääkaupunkiseudulta nuoria, joilla oli erilaisia hyvinvoinnin ongelmiin ja syrjäytymisen liittyviä riskitekijöitä.

Kokonaisuudessaan kuusikkokuntien välisistä eroista piirtyy kuva, jonka perusteella pääkaupunkiseudun suuret kaupungit poikkeavat sen ulkopuolisista kaupungeista. Tälle luontevana selityksenä voidaan pitää metropolialueen yhtenäisyyttä työ-, koulutus- ja asuntomarkkina-alueena. mahdollisuudet kouluttautumiseen ja saada jalansijaa työmarkkinoilla ovat muuta suomea paremmat. Espoo ja Helsinki erottautuvat edukseen kuusikkokuntien vertailussa nuorten osalta.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset