Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Laajamittaista asiakaspalautetta nuorilta

Helsingin nuorisotoimi on kerännyt kattavaa asiakaspalautetta nuorisotaloissa kävijöiltä samansisältöisillä kyselyillä jo viisi kertaa.Vuosien 2010–14 palautteet on kerätty kaikista nuorisotaloista samaan aikaan sähköisenä Webropol-kyselynä. Talokohtaiset (Webropol) aineistot on summattu ja raportoitu myös koko kaupungin tasolla. Tämä tarkastelu on tehty tietokeskuksessa. Kyselyihin on vastannut 1600–1900 nuorta vuosittain. Vastaavaa parin tuhannen asiakkaan vuosittaista palautetta ei löytyne muista Helsingin virastoista saati maamme muiden kaupunkien nuorisotoimista. 

Kevään 2014 kyselyyn vastasi 1 585 iältään 12–20-vuotiasta nuorta 49 nuorisotalosta. Nuorisotaloissa kävijöistä 106 (7 %) oli ruotsinkielisiä. Ulkomaalaistaustaisia oli 350 eli 22 prosenttia kaikista kävijöistä. Ulkomaalaistaustaisuutta selvitettiin kotona yleisimmin puhutun kielen avulla.

Paljon poikia ja ulkomaalaistaustaisia

Tutkituissa nuorisotaloissa ulkomaalaistaustaisten kävijöiden osuus vaihteli nollan ja 86 prosentin välillä. Nuorisotaloissa kävijöistä 64 prosenttia oli poikia. Parina aikaisempana kyselyvuotena poikien osuus on ollut vieläkin suurempi. Poikien enemmyys oli suurin ulkomaalaistaustaisissa kävijöissä. Ruotsinkieliset talot olivat heterogeenisimpia.

Kavereiden tapaaminen ja oleilu, hengaaminen olivat kaksi ylivoimaisesti tärkeintä syytä käydä nuorisotaloissa. Joka viides oli tullut nuorisotalolle muun tekemisen puutteen vuoksi. Tytöillä käyntien syinä korostui oleilu ja työntekijöiden tapaaminen. Vapaamuotoisista kirjoituksista nousi vahvasti esiin Helsingin nuorisotoimen matalan kynnyksen idea. Taloille on helppo tulla ja siellä voi myös vain olla. Samaa asiaa kuvasi liikuttavalla tavalla nuorisotalon tarjoama turva ”kylmältä ja sateelta”.

Väittämien kertomaa

Nuorisotaloissa kävijöiltä kysyttiin vuoden 2014 kyselyssä 20 väittämän avulla kokemustietoa nuorisotalojen toiminnasta ja hyödyllisyydestä. Nuorisotaloilla tavatut nuoret olivat huomattavan tyytyväisiä talojen toimintaan. Tyytyväisten osuus vaihteli 70–90 prosentin välillä kysytystä asiasta riippuen. Eniten samaa mieltä oltiin väittämän ”Nuorisotaloilla on turvallista” kanssa. Varsinkin tytöille talojen turvallisuus oli tärkeää. Vähemmän vakuuttuneita oltiin siitä, että nuoret voivat vaikuttaa nuorisotalojen toimintaan. Kuitenkin 70 % nuorista kertoi päässeensä vaikuttamaan. 

Lisätietoja:

harri.taponen@hel.fi  - Nuorisoasiankeskus

vesa.keskinen@hel.fi - Tietokeskus

 

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Ulkomaalaistaustaiset 
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
"Aivan kuin emme kuuluisi samaan maailmaan" 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset