Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Nuoret toimeentulotuen saajat-pitkittäistarkastelu 18–20-vuotiaista helsinkiläisistä toimeentulotuensaajista vuosina 2006–2011.

Yhä useampi helsinkiläinen nuori tarvitsee toimeentulotukea väliaikaisesti tai pidemmän aikaa, ja monelle toimeentulotuesta onkin muodostunut pysyvä toimeentulon lähde. Tukea saava helsinkiläinen nuori asuu usein yksin ja on joko työtön tai opiskelija. Isolla osalla nuorista ei ole lainkaan toimeentulotukeen vaikuttavia tuloja, vaan ensisijaisena tulonlähteenä ovat muut yhteiskunnan tuet.

Nuoret toimeentulotuen saajat -tilastojulkaisussa tarkastelun kohteena olivat 18–20-vuotiaat helsinkiläiset toimeentulotuen saajat vuosina 2006, 2009 ja 2011. Heitä tarkasteltiin toimeentulotuen asiakkaina ja osallisina tukea saavassa kotitaloudessa vuosina 2006–2011. Aineistona toimi Helsingin kaupungin sosiaaliviraston (nykyisin sosiaali- ja terveysvirasto) toimeentulotuen asiakasrekisteristä muodostettu aineisto, joka kattaa Helsingissä toimeentulotukea saaneet kotitaloudet. Moni toimeentulotukea saavista nuorista jää tuen piiriin useammaksi vuodeksi.  Vuonna 2006 toimeentulotukea Helsingissä saaneista 18–20-vuotiaista 40 prosenttia oli yhä tuen piirissä 23–25-vuotiaina vuonna 2011. Neljännes kaikista vuonna 2006 tukea saaneista nuorista oli toimeentulotuen piirissä kaikkina kuutena tarkastelujakson vuotena (2006–2011). Nuoren toimeentulotuentarve oli useimmiten jatkuvaa tai toistuvaa. Ainoastaan 20 prosenttia vuonna 2006 toimeentulotukea saaneista 18–20-vuotiaista nuorista ei itse saanut tukea tai asunut tukea saavassa kotitaloudessa yhtenäkään seuraavista tarkasteluvuosista.

Suurin osa toimeentulotukea saaneista nuorista asui yksin. Yksin asuvista nuorista miehistä, joiden toimeentulotuen saanti jatkuu useamman vuoden ajan, lähes kaikki jatkoivat asumista yksin. Nuorten naisten osalta yksinhuoltajien osuus lisääntyi tuen jatkuessa. Toisaalta yksin asuvat naiset jäivät miehiä harvemmin toimeentulotuen piiriin useammaksi vuodeksi. Työttömänä olleilla nuorilla tuensaajilla oli keskimääräisistä korkeampi riski jäädä toimeentulotuen piiriin pidemmäksi aikaa. Opiskelijoilla ja koululaisilla riski oli hieman keskimääräistä alhaisempi.

Iso osa nuorista tuensaajista oli aikaisemmin asunut toimeentulotukea saaneessa kotitaloudessa. Vuonna 2011 18-vuotiaista tuensaajista yli puolet oli ollut osallisena toimeentulotukeen vähintään yhtenä vuotena viiden edellisen vuoden aikana. Nuorilla, jotka asuivat aikaisemmin toimeentulotukea saaneessa kotitaloudessa, tuensaanti jatkui muita useammin.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Toimeentulotukea saaneet nuoret 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset