Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Vuonna 1987 syntyneiden helsinkiläisnuorten hyvinvointi

Helsinkiläisistä 25-vuotiaista suurin osa pärjää hyvin, mutta on myös paljon nuoria, joilla on hyvinvoinnissa haasteita. Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja THL:n yhteistyönä tekemä raportti kuvaa ensimmäistä kertaa kokonaisen helsinkiläisen ikäluokan hyvinvointia kattavasti kansallisten rekisterien avulla. Kyseinen ikäluokka, vuonna 1987 syntyneet elivät lapsuutensa 1990-luvun lama-aikaan, jota leimasivat työttömyys ja julkisten palveluiden vähentäminen.

Helsingissä asuvista vuonna 1987 syntyneistä tytöistä 40 prosentilla ja pojista 22 prosentilla oli 25-vuotiaana korkeakoulututkinto. Samalla kuitenkin 13 prosentilla helsinkiläisnuorista ei ollut tilastoituna mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Nuoren koulutuksella on selvä vaikutus heidän hyvinvointiinsa. Pelkän peruskoulun suorittaneista 25-vuotiaista nuorista 61 prosenttia on saanut toimeentulotukea, 39 prosentilla on ollut psykiatrisia poliklinikkakäyntejä ja 22 prosentilla on rikostuomio. Korkeakoulututkinnon suorittaneista 7 prosenttia on tarvinnut toimeentulotukea, 10 prosentilla on ollut psykiatrisia poliklinikkakäyntejä ja alle prosentilla on rikostuomio.

Kaiken kaikkiaan 18 prosenttia helsinkiläisistä vuonna 1987 syntyneistä nuorista oli käynyt psykiatrian poliklinikalla ja kuudella prosentilla oli psykiatrian osastokäyntejä vuoteen 2012 mennessä. 23 prosenttia nuorista oli ostanut psyykenlääkkeitä. Toimeentulotukeen oli tukeutunut 23 prosenttia nuorista ja 3,6 prosenttia oli lapsuudessaan ollut lastensuojeluperustein sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Kohortin pojista 29 ja tytöistä 9 prosenttia oli saanut merkintöjä poliisin tai tuomioistuimen rekisteriin 22 ikävuoteen mennessä. Rikostuomio oli 11 prosentilla pojista ja 2 prosentilla tytöistä.

Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineiston pohjalta aikaisemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että vaikka iso osa nuorista voi hyvin, hyvinvointi eriytyy ja hyvinvoinnin ongelmat kasautuvat. Lisäksi tutkimuksen tuloksissa näkyi lapsuuden perhetekijöiden ja elinolojen vaikutus nuoren myöhempään pärjäämiseen sekä ongelmien periytyminen sukupolvelta toiselle. Varsinkin koulutuksen puute on yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin riskitekijöistä.

Helsinkiläisnuorten osalta tilanne ei ole tästä poikkeava, vaan esille nousivat samat tulokset. Helsingissä asuvien nuorten hyvinvointi ei ole selvityksen mukaan täysin yhdenmukainen verrattaessa koko maan nuoriin tai toisiin suuriin kaupunkeihimme. Monessa mielessä suurimmat erot näyttäisivät olevan vertailtaessa Helsingissä syntyneitä niihin nuoriin, jotka asuvat täällä nyt, nuorina aikuisina. Helsingissä syntyneiltä puuttuu useammin peruskoulun jälkeinen jatkotutkinto, ja mielenterveyden ongelmat ovat yleisempiä. Ryhmien isot erot johtuvat osaltaan siitä, että Helsingissä asuvista huomattava osa on muuttanut Helsinkiin opiskelemaan.

Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineisto antaa ainutlaatuisen kuvan yhden ikäluokan helsinkiläisnuorten hyvinvoinnista viranomaisrekisterien kautta, ja sen kautta pysytään seuraamaan nuoren elämää sikiöajalta aina 25 ikävuoteen saakka. Vaikka rekisteritietoa on saatavilla sekä valtakunnallisista että kunnan omista rekistereistä, ei tällaista eri rekistereistä yhdisteltyä pitkäaikaisseurantaa ole aiemmin tehty. Selvitys pohjautuu THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987-aineistoon.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset