Kokemustieto

Nuorten kokemusten kerääminen

Mitkä mahdollisuudet nuoret kokevat tärkeinä ja onko niiden toteuttamiseen riittävästi mahdollisuuksia?

Aineisto on koottu toukokuun 2015 ja marraskuun 2016 välisenä aikana. Kuvio perustuu 2823 nuoren vastaukseen.

Helsinkiläisten nuorten hyvinvointikokemusten kokoamiseen, on nuorten ryhmien vetäjille kehitetty välineeksi työkirja. Työkirjan avulla voidaan nuorten ryhmien kanssa käsitellä hyvinvointiin liittyviä teemoja sekä koota tietoa nuorten hyvinvointikertomukseen. Lisätietoja työkirjasta: http://nuortenkokemustieto.munstadi.fi/.

Ensimmäinen katsaus työkirjan avulla koottuun aineistoon tehtiin loppuvuodesta 2015. Seuraava katsaus julkaistaan loppuvuodesta 2016.

Työkirjassa nuorilta kysytään  kokemuksia hyvinvoinnin mahdollisuuksien toteutumisesta Helsingissä. Tehtävässä nuorille esitetään 16 kysymystä siitä, onko heillä riittävästi mahdollisuuksia erilaisiin hyvinvointiin liittyviin asioihin. Kysymyksiin vastataan joko kyllä tai ei. Lisäksi nuoret voivat arvioida esitettyjen asioiden tärkeyttä.

Nuorten kokemuksia

Oheiseen kuvioon on koottu toukokuun 2015 ja marraskuun 2016 välillä kerätyt vastaukset siitä, miten nuoret kokevat hyvinvointiin liitettävien mahdollisuuksien toteutumisen.

Kuviossa on kerrottu nuorten kyllä-vastausprosentti eli kuinka monta prosenttia nuorista kokee, että hänellä on riittävästi mahdollisuuksia kuhunkin asiaan. Lisäksi osa vastaajista on arvioinut näiden mahdollisuuksien tärkeyttä jakamalla 5 pistettä haluamallaan tavalla mielestään tärkeimmille mahdollisuuksille. Mahdollisuuden tärkeys on ilmaistu kuvassa värillä: mitä tummempi palkin väri on, sitä enemmän kyseiselle mahdollisuudelle on annettu tärkeyspisteitä.

Tulokset pohjautuvat 2823 nuoren vastaukseen. Suurin osa vastanneista on helsinkiläisiä nuoria, mutta joukossa on myös joitain muualla asuvia. Vastauksia on kerätty muun muassa nuorten pienryhmätoiminnoissa toiminnallisen tehtävän avulla, haastattelemalla nuoria kadulla sekä sähköisellä kyselyllä nuorille suunnatuissa tapahtumissa.

Vastanneista 49 prosenttia ilmoitti sukupuolekseen tyttö ja 50 prosenttia poika. Loput vastasivat muu tai he eivät halunneet mainita sukupuoltaan. Vastanneista 24 prosenttia oli alle 13-vuotiaita, 61 prosenttia 13–17-vuotiaita, 11 prosenttia 18–24-vuotiaita ja 4 prosentti 25–28-vuotiaita.

Nuorten vastauksista voidaan nostaa esiin seuraavanlaisia esimerkkejä:

  • Tärkeimmäksi mahdollisuudeksi nuoret nostavat mahdollisuuden harrastaa haluamiaan asioita, johon 91 prosenttia kokee myös olevan riittävästi mahdollisuuksia.
  • Toiseksi tärkeimmäksi listan asioista nousee mahdollisuus saada kavereita, johon 96 prosenttia kokee myös olevan riittävästi mahdollisuuksia.
  • Listatuista mahdollisuuksista vähiten tärkeinä koettiin mahdollisuus vaikuttaa asioihin lähiympäristössään sekä mahdollisuus toimia toisten hyväksi.
  • Nuorista 27 prosenttia arvioi, että heillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin lähiympäristössään.
  • Noin 15 prosenttia vastanneista nuorista kokee, ettei heillä ole riittävästi mahdollisuuksia itselleen sopivaan asumiseen.
  • Vastanneista 22 prosenttia kokee, ettei heillä ole riittävästi mahdollisuuksia liikkua vapaasti ilman pelkoja joutua väkivallan tai häirinnän kohteeksi.
  • Riittävästi mahdollisuuksia tulla rakastetuksi ja huolehdituksi kokee vastanneista 95 prosenttia.

Lisää helsinkiläisnuorten kokemuksista nuorten ryhmien kanssa vuonna 2015 käytyjen keskustelujen pohjalta julkaisussa: Omat jalat kantaa. Helsinkiläisnuorten kokemuksia hyvinvoinnista. Rinne, Kati 2016. Tietokeskus tutkimuskatsauksia 1/2016. Yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus.

 

Lisätietoja: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Nuorisopalvelut, Tiina Nurmi, tiina.nurmi@hel.fi