Kort på Svenska

Välfärdsberättelse om de unga i Helsingfors

I slutet av 2019 bodde 14 procent inom åldersgruppen 15–29-år i Helsingfors. Detta betyder 133 777 unga och unga vuxna. Var femte helsingforsare hör till denna åldersgrupp.

Vad vet vi om välfärden bland dessa ungdomar? Vi har statistik över hur många som är arbetslösa, hur många som har fått studieplats, hur många som är barnskyddets klienter etc. men en helhetssyn över de ungas liv är komplicerat att hitta. Ungdomslagen 7§ ger kommunerna till uppgift att bilda ett koordinerande nätverk för vägledning och planering av tjänster för unga med företrädare för undervisnings-, social-, hälsovårds- och ungdomsväsendet samt för arbets- och polisförvaltningen.

Nätverket grundades i Helsingfors år 2014 och till uppgifterna hör bl.a. att samla in information om om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden och utifrån detta bedöma de ungas situation till stöd för beslutsfattande och planerande på lokal nivå. Nätverkets ordförande i Helsingfors är biträdande stadsdirektören.

Nätverket tilldelade stadskanslis enhet stadsforskning och -statistik on ungdomscentralen att tillsammans med berörda göra en årlig rapport om de ungas välfärd i Helsingfors. Målet med välfärdberättelsen är att stärka kunskapsbaserat beslutsfattande och därmed utveckla bättre service för unga.  Arbetet tog som utgångspunkt att redovisa lätt tillgänglig öppen information som uppdateras regelbundet. Därmed utvecklade vi denna internet-sida med bakomliggande databas.

Uppfattningen om de ungas välfärd har sin utgångspunkt i Amartya Sens och Martha Nussbaums förmågeperspektiv (capability approach) och vi frågar oss om de unga har färdigheter och möjligheter att klara sig i vardagslivet, har de unga möjlighet att göra saker som de uppskattar och har de unga möjlighet att leva ett gott liv? Kan vi eventuellt hitta grupper av unga med ojämlika möjligheter till ett gott liv? Vi har delat in välfärden i åtta delområden: liv och hälsa, självutveckling, kontroll över framtiden, trygghet, känslor och samhörighet, aktivt medborgarskap, jämlikhet samt natur och omgivning.

Välfärdsberättelsens faktabas innehåller statistik, forskningar, experters syn samt de ungas egna erfarenheter. Genom att sammankoppla dessa olika informationskällor försöker vi hitta en helhetsbild över de ungas situation i storstaden. För tillfället finns ca 40 indikatorer på sidorna. Indikatorerna har valts ut från existerande data (register/enkäter), som uppdateras regelbundet, både objektiva och subjektiva indikatorer.  Ett tilläggsvärde för indikatordelen är analystexten skriven av olika experter.

Bekanta dig med indikatorerna här

På sidorna hittas också en sammanställning av den forskning som gjorts om unga i Helsingfors samt möjligheten att bidra med bloggar. Sidorna innehåller ca 50 intervjuer med unga. De ungas röst, statistiken och forskningen växelverkar i historierna. Denna del utfördes som ett projekt med utomstående finansiering. Utförarna var journalister som även hade lite forskningsbakgrund. Dessutom har vi utvecklat ett verktyg som ungdomsgrupper kan använda för att fundera över vilka saker de tycker är viktiga. http://nuortenkokemustieto.munstadi.fi/

I arbetet har vi även utvecklat en process över kunskapsbaserat beslutsfattande och utvecklande. För att kunna använda välfärdberättelsens mångsidiga information är det viktigt att förstå och kunna tolka all tillgänglig information. För att underlätta processen anordnar vi seminarier för detta ändamål och nätverket gör också årligen förslag över vilka synvinklar som behöver åtgärder.

Här kan du gå in och bekanta dig med databasen som är sammankopplad med indikatorerna. Den uppdateras genast när ny information är tillgängligt. http://www.aluesarjat.fi/Nuortenhyvinvointi/

Här hittar du två erfarenhetsartiklar:

Stämningen i stan slår många kvadratmeter på landet

I bland kallar de mig för bebis

 Kort presentation (ppt)

Ifall du behöver information på svenska tag kontakt: Hanna Ahtiainen, Helsingfors stadskanslis enhet stadsforskning och -statistik., förnamn.efternamn@hel.fi