Mistä on kyse?

Hyvinvointikertomus lyhyesti

Hyvinvointikertomuksen taustalla on ajatus siitä, että Helsingin nuorten palvelujen kehittäminen ja johtaminen tulisi nykyistä paremmin perustua tietoon. Tietoa tarvitaan jotta voisimme lisätä ymmärrystä siitä, miten helsinkiläisnuoret voivat ja mitä nuoret tarvitsevat elääkseen hyvää ja ihmisarvoista elämää. Nuorista ja nuorilta koottu hyvinvointitieto voi parhaimmillaan toimia tietoperustaisen johtamisen ja palvelujen kehittämisen yhtenä lähtökohtana eurojen ja resurssitarkastelun rinnalla.

Hyvinvoinnin kuvaamisen viitekehykseksi valittiin Nobel-taloustieteilijä Amartya Senin ja filosofi Martha Nussbaumin kehittämä toimintamahdollisuuksien teoria. Tiedon koonnin ja analysoinnin taustalla on ajattelu, jossa tarkastellaan nuorten taitoja ja kykyjä selviytyä arjesta ja mahdollisuudet tehdä arvostamiaan asioita ja elää omanlaistaan hyvää elämää.

Hyvinvointikertomus koostuu neljästä tiedon osa-alueesta: indikaattoreista, kokemustiedosta, tutkimuksista ja blogeista. Nuorten hyvinvointi ajatellaan koostuvan kahdeksasta hyvinvoinnin osa-alueesta: elämä ja terveys, itsensä kehittäminen, tulevaisuuden hallinta, turvallisuus, tunteet ja vuorovaikutus, aktiivinen kansalaisuus, yhdenvertaisuus sekä luonto ja kestävä kehitys. Indikaattorit ja kokemustieto on esitetty tämän luokittelun mukaan.

Sivustolta löytyy  nuorten hyvinvointia kuvaavaa indikaattoria, jotka on valittu olemassa olevasta tiedontuotannosta. Ne ovat tilastotietoon perustuvia objektiivisia indikaattoreita tai kyselytietoon perustuvia subjektiivisia kokemusindikaattoreita. Valinnassa on painotettu tiedon toistettavuus, jotta ajassa muuttuvat ilmiöt voidaan havaita. Tilastokuvioiden yhteyteen on lisätty asiantuntijoiden lyhyt analyysi ilmiöstä. Miten ilmiö on kehittynyt, löytyykö alueellisia eroja tai onko eroja muihin kuntiin, ovat kysymyksiä joita asiantuntijat kuvauksissa pohtivat.  Kuvioiden taustalta löytyy rakennettu tietokanta, jota voi myös itsenäisesti käyttää tarkempien analyysien tekemiseen. Kuviota ja tietoja voi muokata omiin tarpeisiin. Sivujen indikaattoriosio on kehitysvaiheessa ja saadun palautteen perusteella niitä vielä muokataan.

Nuorten kokemustietoa esitellään lyhyinä artikkeleina, joissa nuorten tarina on vuorovaikutuksessa indikaattori- ja tutkimustiedon kanssa. Tämän osion synnyttäminen käynnistettiin Koneen säätiön Jakautuuko Suomi apurahalla. KasKas media vastasi ensimmäisten artikkelien sisällöntuotannosta yhteistyössä kaupungin kanssa. Syksystä 2015 artikkeleista on vastannut nuorisoasiainkeskus.

Sivuston tutkimusosio on jaettu kahteen osaan. Helsingin kaupungin tekemät tutkimukset löytyvät yhdestä osasta ja toisesta osasta löytyy muiden (esim. THL) tekemiä tutkimuksia helsinkiläisnuorista. Tämän osion lisäarvo on se, että nopealla silmäyksellä saa yleiskuvan siitä, mitä asioita helsinkiläisnuorista on tutkittu.

Lisäksi sivustolla on linkki suoraan tilastotietokantaan, nuorten kokemustiedon kokoamisen työkaluun, materiaaleihin, josta löytyy videoita ja koosteita.

Blogiin löytyy  on mahdollista tuottaa kirjoituksia jostakin asiasta joka askarruttaa nuorten elämässä, nuorten palvelujen tilasta jne.

Vuorovaikutteisuus on tärkeä ominaisuus ja sivustolla on madollisuus facebook kommentointiin ja keskustelun avaamiseen. Sivuston mobiiliversio on yksinkertainen ja selkeä käyttää. Sivustolla on hyvä hakuominaisuus sekä on mahdollista helposti jakaa asioita facebookiin tai twitteriin.